Mini digitálny slovník

Mini digitálny slovník

Ak keď sa snažíme čo najviac pri komunikácii s klientmi prispôsobiť jeho jazyku a podať informácie zrozumiteľne, často krát používame slová, ktoré sú pre nich možno „španielska dedina“. Určite sa to neraz stalo už aj vám. Keďže je komunikácie medzi firmou a zákazníkom dôležitá, rozhodli sme sa spísať pár často používaných slov v digitálnom svete a vysvetliť ich význam. Prečítajte si náš Mini digitálny slovník.

A

Ad block
Softvér, ktorý bráni zobrazovaniu reklamných formátov. Inštaluje sa priamo na prehliadač.

AdSense
Reklamný systém od spoločnosti Google. Umožňuje na vašej stránke zobrazovať cudziu inzerciu, za kliknutie získavate finančnú odmenu.

API
Application programming interface – API je vlastne rozhranie pre programovanie aplikácií. Termín sa používa  v programovaní a znamená zbierku funkcií, tried a iných programov, určujúcich akým spôsobom sa majú funkcie knižníc volať zo zdrojového kódu programu.

B

Bannery
Banner je základný formát reklamy na internete. Väčšinou má formu obrázku vo formáte gif, png, či jpg, alebo je spracovaná v technológii flash. V podstate je to pohyblivá forma reklamy umiestnená na internete.

Beta verzia
Testovacia verzia webovej stránky, softvéru alebo iného programu pred ich samotným spustením. Užívateľ sa naučí pracovať s programom a v prípade spokojnosti zaplatí za ostrú verziu, ktorá vznikne po odstránení prípadných problémov.

Bid
Bid je navrhovaná cena za reklamu, najčastejšie pri PPC systémoch. Väčšinou sa udáva len jej maximálna hodnota. Tá určuje koľko sme ochotní za kliknutie na reklamu zaplatiť. Od nej potom závisí pozícia danej reklamy v rámci siete a konkurencie ostatných reklám.

Bounce rate
Bounce rate predstavuje mieru okamžitých odchodov zo stránky. Vyjadruje % používateľov, ktorí navštívia stránku a opustia ju ihneď po zhliadnutí prvej stránky. Vypočíta sa ako podiel celkového počtu používateľov, ktorí navštívili iba jednu stránku s celkovým počtom prístupov na stránku.

Branding
Brandig predstavuje proces budovania vlastnej značky resp firemnej identity. Využíva pri tom rôzne marketingové aktivity. Značky by mali mať krátky, jednoducho vysloviteľný a ľahko zapamätateľný názov, jedinečné a zaujímavé logo alebo znelku. Cieľom je odlíšiť spoločnosť od konkurencie.

C

Cache
Je to „Rýchla pamäť“,v ktorej sú uložené dáta pre rýchly opakovaný prístup a samotný proces ukladania. Prehliadač ukladá do cache dáta posledného dokumentu, z dôvodu umožnenia prístupu bez ich opakovaného načítania. Zvyčajne sa takto zvýši celkový výkon systému.

Call to action
“Call to action” tvoria interaktívne prvky ako napríklad tlačidlo pod pútavým obsahom, ktoré nabáda vetou “Objednať”, “Vložiť do košíka”, “Vyžiadať cenovú ponuku” atď. Malo by byť viditeľné, pútavé a dobre umiestnené. Používateľa by malo priamo viesť k akcii.

Click-Through Rate – CTR
Miera preklikov patrí medzi dôležité ukazovatele online kampaní. Tvorí pomer medzi počtom kliknutí na reklamnu a počtom jeho zobrazení vyjadrený v percentách. Napríklad ak sa reklama zobrazí 10 000-krát a klikov bolo 380, mali ste 3,8%-tný Click Rate. Ak kliknete na reklamný formát viackrát, navyšujete  tým Click-Through Rate.

Cloud
Online sieťové úložisko poskytované tretími stranami ako virtuálna úschovňa dát.

Content marketing
Doslovný preklad je obsahový marketing. Zameriava sa na vytváranie kvalitného obsahu na pritiahnutie potenciálnych zákazníkov. Patria sem  obsahy webových stránok, blogu, sociálnych sietí, newslettra, článkov aj prípadových štúdií.

Cookie
Je to súbor na internetovom prehliadači, poslaný serverom na váš počítač. Pri návšteve internetových stránok vám server môže poslať “koláčik”, v ktorom sú rôzne nastavenia realizované na navštívených stránkach. Cookie uchováva informácie a údaje na obnovu vašich nastavení.

Css
„Cascading style sheets“ je súhrn metód na úpravu a formátovanie internetových stránok ako napr. veľkosť a farba písma, farba pozadia aťď.

D

Demo verzia
Táto verzia softvéru funguje neobmedzene dlhý čas, ale nemá funkčné všetky možnosti daného programu. Väčšinou ide o hry a aplikácie. Je to vlastne druh reklamy. Zoznámi užívateľa so základnou funkciou programu a on sa rozhodne, či si ostrú verziu programu kúpi.

Direct traffic
Priama návštevnosť je spôsob navštívenia webstránky priamo zadaním jej adresy do internetového prehliadača.

Dizajn manuál
Predstavuje súhrn pravidiel vizuálnej komunikácie danej spoločnosti. Obsahuje presnú definíciu prvkov spoločnosti (logo, písmo, farby, firemné tlačivá,…)  a ich používanie.

Doména
Doména je názov identifikujúci internetovú stránku. Je to vlastne internetová adresa v textovom tvare. Medzi domény najvyššej úrovne patria domény zemepisné – štátne (.cz, .sk, .at, .au, .us) a v druhom rade sú nadnárodné (.eu – pre rezidentov európskej únie, org – organizácia, com – komerčná, net – vhodná najmä pre stránky it zamerania).

F

Flash
Vektorový grafický formát na vytváranie multimediálnych animácii (reklama, hry, weby) používaných na internete aj mimo neho. Tento nástoj  je dostupný cez plug-in prehliadača.

G

Gif
Grafický formát určený pre rastrovú grafiku.  Umožňuje vytvárať jednoduché animácie zo súborov obrázkov.

Google Adwords
Google AdWords slúži na vytváranie reklám zobrazovaných pri výsledkoch vyhľadávania. Ide vlastne o PPC reklamu, pri ktorej sa platí za kliknutie na reklamu.

Google Analytics
Google Analytics je nástroj, ktorý slúži na sledovanie a poskytovanie podrobných informácií a štatistík o návšetvníkoch konkrétneho webu. Napríklad regionálne členenie návštevníkov, informácie o prehliadači, operačnom systéme, rozlíšení obrazovky, pripojení na internet, použitých kľúčových slovách pri vyhľadávaní, vek a pohlavie užívateľa,  atď.

H

Homepage
„Domovská stránka“, ktorú si nastavíte ako štartovaciu vo svojom prehliadači.  Po každom spustení prehliadača sa vám automaticky načíta. Je to tiež úvodná stránka webových stránok.

Hosting
Hosting (z angličtiny) je pojem v IT oblasti a označuje prevádzku webovej stránky na serveri s neustálym pripojením na Internet. Je to aj komerčná služba, ktorej základom je prevádzka webovej stránky a elektronickej pošty.

HTML
Hypertext mark-up language, je jazyk, ktorý slúži na tvorbu základov internetových stránok. Je to súbor kódov nazývaných značkovací záznam v čistom textovorm (*.txt) súbore. Vytvárajú sa ním nadpisy, jednoduché texty, obrázky, odkazy aj tabuľky.

Http
Hypertext transfer protocol slúži na prenášanie hypertexových dokumentov (hlavne www stránok) medzi servermi a prehliadačmi. Rovnako umožňuje prenášať dáta aj k užívateľovi.

Hyperlink / Hypertext
Hyperlink predstavuje HTML kód, na ktorý keď kliknete, presmeruje vás na ďalšiu adresu (URL). Hypertext je text alebo grafický prvok, ktorý slúži na aktivovanie hyperlinku po kliknutí naň.

I

IP adresa
Internetové protokolárne numerické adresy pridelené každému počítaču na sieti. Pomocou nich sa dajú lokalizovať a odlíšiť od ostatných počítačov. IP adresy vyzerá napr. takto 125.45.87.204. Každé číslo má hodnotu od 0 do 255.

J

Java
Programovací jazyk používaný na tvorbu aplikácií na internete. Java má veľký počet funkcií. Určený je pre osobné počítače, internetové aplikácie aj mobilné zariadenia. Vďaka nej je možné do telefónu nahrať rôzne rozširujúce programy a hry.

K

Keyword
Kľúčové slovo (špecifické), ktoré užívateľ zadáva do vyhľadávača. Následne vyhľadávač zobrazí obsahy súvisiace so zadaným slovom alebo výrazom.

Konverzia
Konverzia predstavuje dokončenú a merateľnú akciu na webových stránkach (kliknutie, nákup,…).Za konverziu sa považuje, keď niekto klikne na vašu reklamu alebo navštívi vašu web stránku a vykoná na nej akciu, ktorá je hodnotná pre vašu firmu, ako napr. nákup online, hovor do vašej firmy, vyplnenie a odoslanie formulára, registrácia pre zasielanie newslettera, registrácia v e-shope, vzhliadnutie videa atď..

L

LAN
Local area network – lokálna sieť. Je to systém viacerých počítačov spojených v sieti, napr. v budove.

Landing page
Landing page je webová stránka, ktorá sa zobrazí po kliknutí na reklamu.

Link
Link je prepojenie medzi dvomi webovými stránkami. Možno ho poznáte pod názvom  „hot link“ alebo hyperlink.

Login
Prihlásenie k prístupu do počítača, siete alebo stránky. Webstránky majú väčšinou vlastný prihlasovací systém.

M

Miera konverzie
Tento ukazovateľ sa využíva na meranie efektívnosti webu pri premene návštevníkov na zákazníkov. Ak vydelíte počet návštevníkov vykonajúcich akciu počtom všetkých návštevníkov a vynásobíte číslom 100, dostanete mieru konverzii.

N

Newsletter
Newsletter je publikácia, ktorá sa odosiela pravidelne a hovorí o jednej hlavnej téme v záujme užívateľov. Využíva sa v email marketingu.

O

On-page faktory
Prvky umiestnené priamo na internetovej stránke, ktoré slúžia na optimalizáciu webu – SEO (kvalitný názov stránky, popis, kľúčové slová, použitie kľúčových slov na stránke, kód web stránky, odkazová stránka, atď.).

Off-page faktory
Faktory SEO, ktoré sa zameriavajú na získavanie spätných odkazov (backlinks) nasmerovaných na internetovú stránku.  Zvyšujú hodnotenia internetovej stránky vo vyhľadávačoch (kvalita domény / URL, PageRank, návštenosť stránky, atď.)

Open source
Open source je verejne dostupná informácia, ktorú je možné slobodne šíriť.

Organic traffic
Návštevnosť stránky po zadaní kľúčových slov do vyhľadávača. Návštevy z nakúpených reklám vo vyhľadávačoch sem nepatria.

P

Page Rank
Algoritmus, prostredníctvom ktorého sa hodnotia webové stránky. Tvorí základ vyhľadávača Google. Hodnotí atraktívnosť webstránky číselnou hodnotou od 0 do 10. PageRank 0 je najnižšia hodnota, ktorú mávajú nové webové stránky a PageRank 10 je najvyššia hodnota, ktorú dosahuje len veľmi málo stránok na celom svete.

Paid traffic
Návštevnosť stránky získaná platenými kampaňami  vo vyhľadávačoch.

Plug-In
Plug-in predstavuje počítačový program rozširujúci alebo doplňujúci funkcie iného programu.

PPC (CPC)
PPC (pay per klick) je cena reklamy za počet prekliknutí na danú stránku.

Q

QR code
QR kód(QR Code) predstavuje dvojrozmerný čiarový kód navrhnutý na rýchle dekódovanie prostredníctvom špeciálnej aplikácie v smartfóne alebo tablete. Názov je skratka z anglického Quick Response (Rýchla reakcia).

R

Referral
Stránka alebo link, ktoré odkazujú na inú stránku, o ktorú má užívateľ záujem. Hyperlink spája jednu URL adresu s druhou a kliknutím na link sa prehliadač pohne z odkazujúcej URL na konečnú. Referral tiež poznáte pod pojmom zdroj návštev.

Retargeting
Retarget predstavuje kontextovú reklamu.  Jej cieľom je získať späť na vašu stránku ľudí, ktorí na nej už  boli. Väčšina z nich však svoj nákup nedokončila.

S

Search (zdroj návštevnosti)
Predstavuje návštevnosť z vyhľadávačov, zahŕňa aj platenú a neplatenú návštevnosť.

SEO – Search Engine Optimalization
SEO predstavuje optimalizáciu webových stránok pre vyhľadávače. Cieľom je zvýšenie návštevnosti webových stránok. Využíva metódy ako linkbuilding, linkbaiting, social media marketing, virálny marketing, atď. Zameriava sa na tých, ktorí majú záujem o produkty alebo obsah stránky.

Spam
Nevyžiadaná správa, ktorá sa zasiela hromadne s rovnakým obsahom. Používa sa ako reklama hlavne cez e-mail a Facebook (flooding).

SSL
SSL z angl. Secure socket layer, systém bezpečnostných certifikátov, ktorý zabezpečuje zašifrované komunikačné spojenie vášho webového prehliadača a webového servera.

T

Tag
Tagy sa využívajú najmä na sociálnych sieťach. Je to vlastne názov priradený k danej informácii. Používatelia si ich tvoria sami. Používajú kľúčové slová alebo termíny, ktoré vystihujú danú informáciu, napr. “web” označuje informácie súvisiace s webstránkami.

Traffic
Predstavuje počet návštev danej stránky.

Trojan horse/Trójsky kôň
Program, ktorý v sebe ukrýva škodlivý kód. Nešíri sa sám ani neinfikuje ďalšie počítače. Aktivuje sa spustením programu užívateľom.

U

URL
Presné označenie zdroja čiže celá adresa konkrétneho webu (napr. http://www.modernewebstranky.sk).

UI – User interface
Používateľské rozhranie predstavuje vizuálnu časť webu alebo aplikácie, s ktorou prichádza užívateľ do kontaktu.

UX – User experience  
Priame a nepriame faktory, ktoré ovplyvňujú interakciu užívateľov s webom, aplikáciou, softvérov a i.

V

Viral
Viral predstavuje marketingovú metódu využívajúcu sociálne siete na propagáciu výrobku a zvýšenia povedomia o značke.

W

Webinár
Predstavuje seminár cez web. Ide o formu vzdelávania, ktorú účastníci sledujú cez web. Webinár môže byť vysielaný naživo alebo zo záznamu, môže byť interaktívny (otázky, komentáre, webkamera) alebo pasívny.

WordPress
WordPress predstavuje open source publikačný systém CMS pre blogy a webstránky.

Z

Zdroje návštevnosti
Pomocou zdroju návštev zistíte odkiaľ sa užívatelia dostali na váš web. Budete môcť analyzovať, z akých zdrojov prichádzajú návštevníci na váš web a či sú pre vás relevantní.